تکمیل تجهیز پروژه مرغ گوشتی در خراسان رضوی

پروژه تجهیز مرغ گوشتی در استان خراسان رضوی- 05

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی

ابعاد سالن: سالن به ابعاد 12*60

ظرفیت هر سالن: تعداد 10.800سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی

تاریخ احداث یا تجهیز :  خرداد ماه 1401

تعداد سالن : 2 عدد

سایر پروژه ها