تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

پروژه خراسان رضوی - 1401-01 تجهیزات مرغداری کارنوتک - دانخوری - آبخوری - هواکش - پد سلولزی و ...

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 18*77
ظرفیت هر سالن: تعداد 21000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی
تاریخ احداث یا تجهیز : فروردین ماه 1401

سایر پروژه ها