تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان شمالی- سالن (40×8)

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان شمالی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 8*40
ظرفیت هر سالن: تعداد 5000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان شمالی
تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه 1400

سایر پروژه ها