تجهیز سالن پرورش بوقلمون گوشتی در خراسان رضوی

تجهیز سالن پرورش بوقلمون گوشتی در خراسان رضوی - 12

تکمیل تجهیزات پرورش بوقلمون استان خراسان رضوی

نوع پرورش : بوقلمون گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 12*42
ظرفیت هر سالن: تعداد 2.500 قطعه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی
تاریخ احداث یا تجهیز : مهر ماه 1401

سایر پروژه ها