تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در سیستان و بلوچستان

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در سیستان و بلوچستان

تکمیل تجهیزات مرغداری استان سیستان و بلوچستان

نوع پرورش : مرغ گوشتی

محل اجرای سالن : استان سیستان و بلوچستان
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه ۱۴۰۱

سایر پروژه ها