تجهیز پروژه مرغداری گوشتی در یزد

تجهیز سالن مرغداری در یزد - 01

تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 16*55
ظرفیت هر سالن: تعداد 13.000سر جوجه

محل اجرای سالن : استان یزد
تاریخ احداث یا تجهیز : اردیبهشت ماه 1401

سایر پروژه ها