تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی (آقای باسط دوست محمدی)

پروژه مرغداری گوشتی تایباد - کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۶*۶۵
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی- شهرستان تایباد
تاریخ احداث یا تجهیز : آذرماه ۱۴۰۰

سایر پروژه ها