تکمیل تجهیزات مرغداری استان خوزستان – سالن (۱۷×۷۰)

پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات مرغداری در خوزستان -9

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خوزستان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۷*۶۰
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه ۱۴۰۰

سایر پروژه ها